Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Riciklim dhe Tradite

Titulli i Projektit të Propozuar

Riciklim dhe Tradite

Arsyetimi i Propozimit

 

Qëllimi dhe objektivat specifike

Qellimi i ketij projekti është ndergjegjesimi per

mbrojtjen e mjedisti, reduktimin e ndotjes dhe

fuqizim ekonomik i të rinjëve në bashkinë Vau Dejes

Objektivat specifik janë:

Senibilizimi për mbrojtjen e mjedisit bazuar në

tekniken e 3R Riciklimit, riberdorimit dhe reduktimit

Promovimi i ekonomis se gjelber

Nxjerrja ne treg e rreth 2000 cantave

Aktivitetet kryesore

Takim informues me komunitetin dhe biznesin

Fushata sensibilizuese mbi mbrojtjen e mjedisit me komunitetin dhe biznesin.

Aktivitete pastrimi te ambjentit

Hartimi i marrveshjeve me fasonerite per furnizimin me mbeteje tekstile

Blerje te lendes se pare dhe makines qepse

Perpunimi i mbetjeve tekstikstile me tezgjah dhe makine qepse prane qendres se artizaneve Vau Dejes

Organizimi i nje panairi

Rezultatet e pritshme

Largimi nga qarkullimi i qeseve plastike

Reduktimi i ndotjes mjedisore

Riciklimi i mbetejeve tekstile

Ndergjegjesimi i komunitetit mbi mbajtjen e ambjentit te paster

Organizimi i nje panairi

Përfituesit kryesorë

-Te rinjet e zones se Bashkise Vau Dejes që duan te punesohen apo vetepunesohen ne pune profesionale .

-Familjet e te rinjeve

-Njesia e vetqeverisjes vendore

Kohëzgjatja e projektit (muaj)

10 muaj

Zona e zbatimit të projektit

Vau Dejes

Grupi i punës

3 te rinj. Ariona Prenga, Anfrila Guri, Ermelinda Malaj.

Organizata Zbatuese: Ariona Prenga
Zona e zbatimit: Bashkia Vau Dejës
Kohëzgjatja: 9 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153