Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

“FOL DHE NDIHMO SHËNDETIN MENDOR TEK TË RINJTË”

“FOL DHE NDIHMO SHËNDETIN MENDOR TEK TË RINJTË”

Takimi2

“FOL DHE NDIHMO SHËNDETIN MENDOR TEK TË RINJTË”, nisma e përbashkët e një partneriteti mes dy organizatave jo qeveritare, falë mbështetjes financiare të “LevizAlbania”,  projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC, u prezantua mbrëmë në qytetin e Elbasanit mes aktorëve kryesore të pushtetit lokal, arsimit, shëndetësisë dhe përfaqësuesve të medias.

Përfaqësuesit e dy organizatave joqeveritare shpalosën qëllimet dhe inisiativat konkrete që do të ndërrmeren në fushën e shëndetit mendor tek të rinjtë  e Elbasanit falë një misioni 9 mujor 3-dimensional ku synohet: NDËRGJEGJËSIMI, DEPISTIMI dhe PËRFSHIRJA e  të rinjve në nisma ligjore dhe ndëgjegjësuese.

Përfaqësueja e “Qendrës Shqiptare për Integrimin e Njerëzve me Nevoja të Veçanta” znj. Fatma Spahiu, vuri në dukje rëndësinë e  këtij projekti për adoleshentët e grupmoshës 15-18 vjeç si dhe kërkoi bashkëpunimin e drejtuesve dhe mjekëve të shkollave për të mbështetur këto aktivitete.

Përfaqësuesja e “Lidhjes së Gazetarëve të Shëndetit” Sonila Cemurati,  prezantoi linjat kryesore të nismës që do të zbatohet në këtë qytet, aktivitetet qe do të realizohen dhe qëllimet që do përmbushen nga puna ndërgjegjësuese, depistuese dhe përfshirse tek të rinjtë.

Drejtuesja e Shërbimit psiko-social në zyrën vendore Arsimore në Elbasan  znj.Milita Tupi , tha se problemet e shëndetit mendor tek të rinjtë janë bërë shumë të ndjeshme dhe rastet që kanë nevojë për tu asistuar nga mjekët psikologë janë shtuar.

Mësuese Migena Kapllani me një ekspriencë në arsim mbi 25 vite , solli në vëmëndje situata konkrete problematike të komunikimit nxënës-mësues ku këta të fundit, duke qënë në vijën e parë të përballjes, e kanë të vështirë përcjelljen e  mesazheve korrekte në situata të tilla. Znj.Kapllani evidentoi rolin primar që ka mësuesi në zbullimin e çregullimeve të sjelljes tek nxënësit për shkak të orë-qëndrimit më të gjatë me të se çdo aktor tjetër, duke vlerësuar nevojën bashkëpunimit të të gjithë aktorëve të zinxhirit “mësues-prind-mjek” me qëllim parandalimin në kohë të ankthit dhe depresonit.

Nënkryetarja e Bashkisë së Elbasanit Vesa Lico, tha se kjo nisëm e shoqërisë civile mbështetur nga Lëviz Albania, do gjejë përkrahjen e plotë të pushtetit vendor ndërsa çdo propozim i ardhur nga të rinjtë në fund të projektit do të mirëpritet për reflektim.

Dr.Jonida Mustafaraj psikologe klinike, solli në vëmëndje shifrat alarmante të prekjes së adoleshentëve, ku 1në 7 vuajnë nga çregullimet e ankthit ose depresionit. Ajo parashtroi nevojën e kapjes së hershme, rolit të prindit dhe mësuesit në adresimin e problemit dhe zhdukjes së parimit të përgjithshëm që domonon sot tek prindërit “fëmija im nuk ka asgjë”

Aldo Nishku, mjek pranë  Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor në Elbasan,  theksoi faktin e shtimit të rasteve që drejtohen pranë institucionit dhe mungesën e mjekut specialist, psikiatër për fëmijë dhe adoleshentë. Aktualisht ofrohej vullnetarisht nga një mjeke me orar të kufizuar.

Gazetarja Alma Demiraj referoi të dhënat e intervistave që ka realizuar në kuadër të projektit “Fol dhe Ndihmo Shëndetit Mendor tek të rinjtë” duke treguar se si mosvemendja prindërore ka shkaktuar dëme të parikthyeshme në shëndetin mendor të fëmijëve të tyre dhe se si rastet e referuara tek specialisti ja kanë dalë.Ajo theksoi rolin e medias profesioniste për të adresuar siç duhet modelin që nxit ndërgjegjësim, aktivizëm dhe përfshirje tek të rinjtë , synime këto që i ka dhe ky projekt.

Pjesmarrësit në takim, veçanërisht drejtuesit e shkollave, u angazhuan për çdo aktivizim që do të krijojë projekti në ditët në vazhdim dhe siguruan mbështetje.

Projekti “Fol dhe Ndihmo Shëndetit Mendor tek të rinjtë” që mbështetet nga LevizAlbania”,  projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC,  synon që :

1000 nxënës të grup-moshës 15-18 vjeç të përshfihen në një anketë depistuese për dy nga problematikat madhore që i shetqëson sot ata siç është ankthi dhe depresioni.

12 gjimnaze të qytetit të Elbasanit  të bëhen pjesë e takimeve  informuese  mbi këto dy probleme të shëndetit mendor, falë punës ndërgjegjësuese dhe modeluese të gazetarëve më me eksperiencë në vend që operojnë në fushën e shëndetësisë me qëllim nxitjen e komunkimit, të folurit pa barriera dhe orinetimit për kontrolle të hershme.

Një përfaqësi të rinjsh nga këto 12 gjimanzeve të përfshihet në një lëvizje konkrete ligjore për përmirësimin e problematikave të shëndetit mendor tek të rinjtë që do të rezultojnë në fund të depistimit.

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153